NASZE ODPADY

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności (zwana dalej „Polityką Prywatności”) określa sposób
  zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych koniecznych do
  realizacji usług świadczonych za pośrednictwem aplikacji mobilnej (zwanej dalej
  „Aplikacją”) przez firmie WOJCIECH DURAJ INITSOFT
 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Administratorem danych jest WOJCIECH
  DURAJ INITSOFT z siedzibą w Cisiec, ul. Rolnicza 25, 34-350 Węgierska Górka, NIP:
  5532314865, REGON: 241623349 (zwany dalej „Administratorem”).
 3. Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna korzystająca z usług świadczonych za
  pośrednictwem Aplikacji.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że udostępnianie przez niego danych
  osobowych jest dobrowolne. Udostępnianie Administratorowi danych osobowych
  przez Użytkownika nastąpi po zaakceptowaniu Polityki Prywatności podczas
  rejestracji w Aplikacji.
 5. Dane osobowe, udostępniane przez Użytkownika, mogą być wykorzystywane przez
  Administratora do wysyłania Użytkownikowi informacji handlowych o nowościach i
  ofertach Administratora, wyłącznie w sytuacji gdy Użytkownik wyraził zgodę na
  otrzymywanie tego typu informacji.
 6. Niniejszym Użytkownik akceptuje zasady zawarte w Polityce Prywatności


§2 Dane zbierane automatycznie

 1. Administrator nie zbiera bez zgody Użytkownika danych osobowych, a wyłącznie
  dane nie posiadające takiego przymiotu, w szczególności dane demograficzne i dane
  dotyczące użytkowania Aplikacji. Zbieranie danych opisanych w zdaniu poprzednim
  odbywa się automatycznie (zwane dalej „dane zbierane automatycznie”).
 2. Dane zbierane automatycznie nie umożliwiają jednoznacznej identyfikacji
  Użytkownika.
 3. Dane zbierane automatycznie mogą służyć Administratorowi do poprawy jakości
  świadczonych usług, w szczególności w przypadku wystąpienia błędu Aplikacji. W
  sytuacji opisanej powyżej, dane zbierane automatycznie będą dotyczyły błędu
  Aplikacji, w tym stanu urządzenia mobilnego Użytkownika w chwili wystąpienia błędu,
  identyfikacji urządzenia mobilnego Użytkownika, fizycznej lokalizacji urządzenia
  mobilnego Użytkownika w chwili wystąpienia błędu.
 4. Nie ma możliwości zmiany bądź usunięcia danych zbieranych automatycznie.


§3 Zbieranie danych potrzebnych do działania

 1. W trakcie korzystania z Aplikacji, Administrator oznacza urządzenie unikatowym
  identyfikatorem, niezbędnym do wysyłania powiadomień PUSH. Identyfikator nie
  pozwala na jednoznaczne powiązanie użytkownika z urządzeniem bądź z jego
  danymi gromadzonymi w ramach paragrafu ​§2


§5 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Aplikacja nie pobiera od użytkownika żadnych danych osobowych w trakcie jej działania


§6 Prawa i obowiązki Administratora

 1. Administrator zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe Użytkownika z
  zachowaniem wymogów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
  osobowych oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą
  elektroniczną.
 2. Administrator gwarantuje zapewnienie odpowiednich środków technicznych i
  organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych
  osobowych, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich nieuprawnionym
  osobom trzecim, lub ich przetwarzania z naruszeniem przepisów powszechnie
  obowiązującego prawa, zapobiegających utracie danych osobowych, ich
  uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 3. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane tak długo, jak będzie to
  konieczne do realizacji przez Administratora usług świadczonych za pośrednictwem
  Aplikacji.
 4. Administrator ma prawo udostępniania danych osobowych Użytkownika: spółkom
  zależnym; stronom trzecim w przypadku sprzedaży im całości lub części swoich
  udziałów, lub w przypadku fuzji Administratora ze strona trzecią, lub nabycia
  udziałów w Spółce Administratora przez stronę trzecią; innym podmiotom trzecim,
  które zaakceptowały Politykę Prywatności, o ile Administrator zawarł z nim umowę
  konieczną do realizacji przez Administratora usług świadczonych za pośrednictwem
  Aplikacji; właściwym organom, które zgłoszą konieczność udostępnienia danych
  osobowych w oparciu o odpowiednie podstawy powszechnie obowiązującego prawa.


§7 Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych za pośrednictwem
  Aplikacji.
 2. Użytkownik może w każdej chwili dokonać modyfikacji, zmiany, uzupełnienia lub
  usunięcia udostępnionych danych osobowych, za pośrednictwem narządzi
  dostępnych w Aplikacji.
 3. W przypadku trwałego usunięcia przez Użytkownika danych osobowych,
  koniecznych do realizacji przez Administratora usług świadczonych za
  pośrednictwem Aplikacji, Użytkownik utraci możliwość korzystania z tych usług.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności, o
  czym poinformuje Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji. Jeżeli Użytkownik nie
  wyrazi zgody na wprowadzone zmiany, zobowiązany jest trwale usunąć Aplikację ze
  swojego urządzenia mobilnego.